For Google Review Team: 

This is the legitimate form of the data protection principle we use on all our mobile applications registered on Google Play and App store. Please, before you view this page. Please translate it into English. If you need instructions on how to do this, please email us at: [email protected] and we will be happy to teach you how to translate the text into English.

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie a zásady spracovania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej „GDPR“)

Pokiaľ sa stanete naším zákazníkom alebo len návštevníkom našej webovej stránky, zverujete nám tým svoje vlastné osobné údaje. My, ako správca, zodpovedáme za ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov. Prečítajte si prosím, ako nakladáme s ochranou osobných údajov, aké sú zásady a aké máte práva v súvislosti s GDPR.

Ochrana osobných údajov (GDPR) pri návšteve stránky www.ongym.sk :

OnGym s.r.o.
Werferova 6
040 11 Košice – mestská časť Juh

(ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“)

spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
• meno, priezvisko
• e-mailovú adresu
• telefónne číslo
• adresu/sídlo

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi Vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese [email protected]

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.ongym.sk používa na tejto webovej stránke iba nevyhnutné súbory cookies.

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera.

Súbory cookies sú tu použité na účely:
• základné funkčnosti webových stránok

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
• zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
• vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
• požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
• vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
• požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
• na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
• požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
• na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
• podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.